تربیت نوجوانانی پژوهشگر

تربیت نوجوانانی پژوهشگر

پروژه سازه ماکارونی

انجام انواع فعالیت های پژوهشی پروژه محور در شاخه های مختلف مانند سازه ماکارونی و …

1+