برگزاری جشنواره های نوجوان خوارزمی

برگزاری جشنواره های نوجوان خوارزمی

برگزاری جشنواره های مختلف  با هدف نشاط ، استعدادیابی و پرورش چند بعدی دانش آموز از برنامه های مجتمع آموزشی طلوع سبز می باشد.

2+