کلاس آموزش خانواده

0
اشتراک

کلاس آموزش خانواده

آموزش خانواده به عنوان یکی از مباحث مهم فرهنگی، اجتماعی از رئوس برنامه های مهم و تاثیر گذار آموزش و پرورش است.
تشکیل کلاس های آموزش خانواده با بهره گیری از اساتید مجرب تعلیم و تربیت و روانشناسی ، یکی از راه های کسب و افزایش صلاحیت هایاجتماعی و علمی اولیای محترم است تا با آگاهیاز توانایی و ظرفیتفکری و فرهنگیخود شرایط مناسب را برایتوسعه مهارت های اساسی زندگی به منظور ایجاد کانونی صمیمیو گرم در خانواده به کار گیرند.
هدف مهم آموزش خانواده ، آگاه ساختن اولیا نسبت به مسائل دینی ،تربیتی، مشاوره ای وراوانی با رویکرد یکسان سازی و همسویی اهدافمقدس تربیتی بین خانه و مدرسه است تا بدین وسیله پیوندهای اخلاقی و انسانی بین اولیای دانش آموزان و مربیان مدارس از یک سو و ازسوی دیگر نحوه رفتار همسران با یکدیگر به منظور اثر گذاری مثبت بر تربیت فرزندان را تقویت کند.

0

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *